Azerbaijani Short Stories
by First Name by Last Name

Abdulla Shaig
Afaq Masud
Akram
Aylisli
Altay Mammadov
Anar Rezayev
Aziza Jafarzade
Abdulrahim bey Hagverdiyev

Chingiz Abdullayev

Elchin Afandiyev
Elchin
Huseinbeyli

Fikrat Goja
Firidun Bey Kocharli

Gunduz Alizade

Ilyas Afandiyev
Isa Huseinov
Ismayil Shikhli

Jafar Jabbarli
Jalil Mammadguluzade

Kamran Nazirli

Magsud Ibrahimbeyov
Mehdi Husein
Mir Jalal Pashayev
Mirza Ibrahimov
Natig Rasulzade

Rustam Ibrahimbeyov
Rovshan Mustafayev

Sabir Ahmadli
Saday Budagli
Salam Gadirzade
Samid Aghayev
Suleyman Sani Akhundov

Yusif Samadoghlu

Abdullayev, Chingiz
Afandiyev Elchin
Afandiyev, Ilyas
Aghayev, Samid
Ahmadli, Sabir
Akhundov, Suleyman Sani
Aylisli, Akram
Alizade, Gunduz

Budagli, Saday

Gadirzade, Salam
Goja, Fikrat

Hagverdiyev, Abdulrahim bey
Huseinbeyli, Elchin
Husein, Mehdi
Huseinov, Isa

Ibrahimbeyov, Magsud
Ibrahimbeyov, Rustam
Ibrahimov, Mirza

Jabbarli, Jafar
Jafarzade, Aziza

Kocharli, Firidun Bey

Mammadguluzade, Jalil
Mammadov, Altay
Masud, Afaq
Mustafayev, Rovshan

Nazirli, Kamran

Pashayev, Mir Jalal

Rasulzade, Natig
Rezayev, Anar

Samadoghlu, Yusif
Shaig, Abdulla
Shikhli, IsmayilBack to - Literature Index
Back to - Azeri Latin Index
Home | About Azeri | Learn Azeri | Arabic Script | Store | Contact us

© Azerbaijan International. Copyright from 2001. All rights reserved.